fbpx
Teknologi + helse = sant

Om oss

Ved bruk av teknologi og dyktige leger, tilbyr vi en nyskapende legetjeneste tilpasset samfunnets krav til effektivitet og kvalitet. Vi gjør det enkelt for pasienter å få legehjelp der de er, når de selv ønsker det.

Legevisitt fører statistikk over all pasientbehandling.  Les mer om blant annet antibiotikaforskrivining, B-preparater og sykmelding her.

Vårt formål

Kvalitet

Det er et økende krav til produktivitet og effektivitet i helsevesenet, og en økende forventning om at tjenester skal leveres på pasienters premisser. Kvalitet i helsevesenet handler om å levere tjenester som tilfredsstiller forbrukerens forventninger, samtidig som god medisinsk praksis opprettholdes. Det er en av de viktigste årsakene til at Legevisitt eksisterer.

Profesjon

Helsetjenester på pasientens premisser betyr at man får god medisinsk behandling der man er, og når man trenger det. Vi holder oss oppdaterte på «siste nytt» innen medisin, og har et sterkt nettverk i ryggen, som vi konsulterer ved behov. Vi strekker oss langt for pasientene våre – vi har tid til å lytte og forklare, og sørger for at alle følges opp.

Vi fører statistikk på hvilke tilstander vi behandler, hvordan vi behandler dem og hvordan det går med pasientene. Dette sikrer god og korrekt behandling, samt tett oppfølging av pasienter. Det sikrer også at våre leger ikke forskriver mer antibiotika, eller sender flere henvisninger, enn andre leger.

Effektivitet

Undersøkelser viser at vi sløser bort mye tid i møte med tradisjonelle legetjenester. For oss handler effektivitet om å utnytte tid og ressurser på en best mulig måte. Det betyr ikke at pasienter får mindre tid med legene, tvert imot! Legenes tid brukes jo best i møtet med pasientene. Stadig mer av arbeidsdagen til legene går med til ikke-pasientrettet arbeid. Vi mener at dette skyldes et voksende byråkrati i helsesektoren og mangel på effektive løsninger, med riktige insentiver. Legevisitt er tilsvar på det.

Teknologi

De siste tiårene har vi sett utrolige fremskritt innen medisinsk behandling av en rekke sykdommer og tilstander, og legene blir stadig mer spesialiserte. Men måten vi tilbyr helsetjenester på har ikke utviklet seg i takt med dette. Trenger du en legekonsultasjon, er du fortsatt prisgitt tradisjonelle kommunikasjonsmetoder, ventetid og reisevei – alt i en ellers hektisk hverdag. Andre bransjer høster av den teknologiske utviklingen, og vi synes det er på tide at helsevesenet gjør det samme.

Fleksibilitet

Befolkningsveksten øker i storbyene og kommunene rundt. Det er en utvikling som ikke samsvarer med nedleggelsene av kommunale helsetilbud og legevakter. Vi mener derfor det trengs flere fleksible aktører, som kan supplere vårt tradisjonelle legetilbud. Legevisitt er en skalerbar legetjeneste, som kan imøtekomme og tilpasse seg fremtidens behov.

Hvem er vi?

Legevisitt består av et team med bred kompetanse og erfaring, som legger forholdene til rette for gode pasientmøter. Vi har et felles ønske om å hjelpe flest mulig, mest mulig effektivt. Vi ønsker å bruke mer av tiden vår sammen med pasientene og mindre tid på administrasjon og byråkrati. Ved å tilby infrastruktur og støttesystemer, legger Legevisitt til rette for at leger skal kunne anvende sin kompetanse og tid på best mulig måte. Vi ønsker alltid tilbakemeldinger fra pasientene, slik at vi kan bli enda bedre.

Samarbeidspartnere

Takket være gode samarbeidspartnere og teknologiske løsninger, kan vi tilby en helsetjeneste som møter samfunnets krav og forventninger.

 


Telia har gitt oss verdifull kompetanse og teknologiske løsninger, som gjør det mulig for oss å enkelt tilpasse vår tjeneste ut i fra tilbakemeldinger fra våre pasienter.

 

Innovasjon Norge har vist sin tillit til prosjektet gjennom økonomisk støtte og veiledning til videre utvikling av tjenesten.

 

Forskningsrådet har gjort en faglig vurdering av prosjektets innhold og kvalitet, og derav godkjent Legevisitt for støtte via ordningen SkatteFUNN. Formålet med SkatteFUNN er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

 

Vi jobber med IBM og deres Watson-teknologi (et kognitivt datasystem som er utformet for komplekse analyser), for å skape verktøy som hjelper våre leger med å diagnostisere og behandle våre pasienter.

 

Vi er opptatte av utdanning, og alltid åpne for nye innspill og idéer. Derfor har vi inngått samarbeid med Universitetet i Oslo, og vi har 5 dyktige mastergradsstudenter som får praktisk entreprenørerfaring gjennom Legevisitt.

 

Vi har blitt tatt inn i Microsoft sitt BizSpark Plus-program, som stiller verdifull kompetanse til rådighet og betydelige økonomiske midler til bruk på Microsofts tjenester.

 

Startuplab er Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter, og vi har tidligere hatt kontorer der. Som en del av gründermiljøet Startuplab i Oslo, knyttet vi til oss til sterke og relevante nettverk.