Personvern

BRUKERVILKÅR OG PERSONVERN FOR LEGEVISITT AS

1. BESKRIVELSE, FORMÅL, PARTENE

Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenesten Legevisitt, som leveres av Legevisitt AS (heretter «Legevisitt») til deg.

Disse Tjenestevilkårene gjelder relasjonen mellom deg og Legevisitt. Ved å akseptere Tjenestevilkårene, for eksempel ved å ta i bruk tjenesten, inngår du en rettslig bindende avtale med Legevisitt. Det er legen som står ansvarlig for helsehjelpen du mottar etter at du har blitt satt i kontakt med denne.

2. TILGANG TIL OG BRUK AV LEGEVISITT

2.1.     TILGANG TIL LEGEVISITT

Denne avtalen gir deg rett til å benytte tjenesten Legevisitt slik den til enhver tid tilbys av Legevisitt. Legevisitt vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men Legevisitt har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner og tjenester.

Du vil kunne motta et brukernavn og passord for å få tilgang til Legevisitt. Du skal håndtere eventuelt brukernavn og passord på en forsvarlig måte og ikke utlevere informasjonen til andre.

2.2.     BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Gjennom Legevisitt vil du få mulighet til å gjennomføre en legekonsultasjon fysisk og digitalt. For å kunne benytte seg av denne tjenesten må du gi Legevisitt, og legen, en del opplysninger om deg selv.

Når du bestiller en konsultasjon, enten ‘drop in’ eller frem i tid, inngår du en bindende avtale. Samtidig godtar du vilkårene i dette dokumentet. De er du som bruker/pasient som skal kontrollere at informasjonen du har oppgitt er korrekt, samt at tjenesten du har bestilt er i samsvar med din forespørsel. Legevisitt er ikke ansvarlig for konsekvenser, medisinske og økonomiske, dersom inkorrekt kontaktinformasjon er oppgitt.

Tjenesten som Legevisitt yter og du betaler for, er avsluttet når konsultasjonen er ferdig. Med mindre det avtales eksplisitt under konsultasjonen, og journalføres, er Legevisitt ikke ansvarlig for oppfølging av pasienten etter konsultasjonen. Ytterligere behov for legebistand/oppfølging ivaretas gjennom ny bestilling gjennom Legevisitt. Du vil da kunne velge mellom de tilgjengelige tjenester, og Legevisitt kan ikke garantere at samme lege er tilgjengelig.

Du som bruker/pasient plikter å sette deg inn i hva legen kan gjøre og ikke gjøre under en konsultasjon; denne informasjonen fremgår av våre nettsider.

2.3.     BETALING OG AVBESTILLING

Pris og betalingsmåte for Legevisitts tjenester vil fremgå på Legevisitts nettside, per telefon eller via app.

Du vil gjennomføre betalingen gjennom Legevisitt, som støtter flere betalingsmetoder (p.t. kortbetaling gjennom Stripe, kortbetaling gjennom iZettle og betaling via PayEx/MediPay). Ved valg av fakturabetaling via PayEx/MediPay må du akseptere PayEx sine vilkår og du vil bli informert om disse i PayEx/MediPays betalingsløsning. Du finner ytterliere informasjon om personvern for MediPay på PayEx sine hjemmesider:  https://payex.no/personvern. Det vil fremkomme på din kontoutskrift at du har bestilt tjenester fra Legevisitt.
Dersom du bestiller time for hjemmebesøk ved å ringe til Legevisitt vil det sendes en faktura til deg via MediPay for konsultasjonen, og bestilling over telefon forutsetter dermed at du aksepterer PayEX/MediPay sine vilkår.

Betalingen gjennomføres etter endt konsultasjon for klinikkbesøk og heldigitale konsultasjoner. For videokonsultasjoner og sykebesøk skjer betalingen i forkant av sykebesøket.

Dersom du ikke gjennomfører planlagt videokonsultasjon, eller klinikkbesøk, belastes du ikke. Dersom du avbestiller sykebesøk senere enn 24 timer før besøket skulle funnet sted, må du betale hele konsultasjonsbeløpet. Dersom du bestiller fysiske varer/tester fra oss via heldigitale konsultasjoner må du gi oss korrekte opplysninger om din postadresse, og om varen/testen kommer i retur på grunn av ufullstendig adresseinfo vil du ikke få refusjon på konsultasjonsbeløpet .

2.4.     DOKUMENTASJON OG ERKLÆRINGER I ETTERKANT AV KONSULTASJON

Ved behov for dokumentasjon og/eller erklæringer i etterkant av en konsultasjon, der lege må involveres i prosessen, vil Legevisitt belaste pasienten (eller foresatte dersom pasienten er under 18 år) for dette arbeidet. Sats per 01.01.20 er 500 kr per påbegynte halvtime. Et eksempel på dette er dokumentasjon til forsikringsselskap, arbeidsgiver eller NAV som må skrives og/eller ettersendes til en eller flere av partene. Dette gjelder ikke dersom dokumentasjonen skrives innenfor konsultasjonens oppsatte tidsrammer.

3. REGULERING AV ANSVAR

Legevisitt har som mål at Legevisitt skal være operativ og tilgjengelig på dagtid alle dager. Det kan imidlertid forekomme brudd i tjenesten og du aksepterer at Legevisitt ikke skal ha noe ansvar overfor deg for avbrudd, nedetid, forsinkelser, redusert kapasitet o.l. i tilknytning til Legevisitt.

Dersom Legevisitt misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, skal du omgående skriftlig varsle Legevisitt dette og angi hva misligholdet består i. Legevisitt skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk et varsel om dette, kan den annen part heve avtalen. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevingstidspunktet og fremover.

Evt. erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter.

Du skal holde Legevisitt skadesløs fra ev. krav som andre måtte fremme mot Legevisitt som følge av din bruk av Legevisitt eller bruk som er knyttet til ditt brukernavn.

Ved bruk av Legevisitts tjenester fra andre land enn Norge må tjenesten betraktes som en ren rådgivende tjeneste. Legevisitts leger tar ikke behandlingsansvar når pasienten befinner seg utenfor Norge, og legene kan heller ikke forskrive medikamenter i andre land enn Norge. Ved sykdom i utlandet der det er behov for en medisinsk vurdering anbefales pasienten å oppsøke lege der vedkommende er.

Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

4. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Som et ledd i Legevisitts ytelser etter avtalen, vil Legevisitt behandle personopplysninger om deg i form av navn, adresse, kjønn, alder, telefonnummer, epostadresse og opplysninger om din medisinske tilstand. Dette er nødvendig for å kunne yte den helsehjelpen du som pasient ber om, ved å benytte deg av våre tjenester. Legevisitt vil alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og helselovgivningen. Har du spørsmål om Legevisitts behandling av personopplysninger om deg, kan du henvende deg til Legevisitt på e-post: kontakt@legevisitt.no.

Du samtykker i at Legevisitt kan være forpliktet til å fortsette å oppbevare noen av dine opplysninger etter at denne avtalen er opphørt. Legevisitt kan benytte seg av underleverandører (databehandlere) som involverer behandling av opplysninger om deg, men kan ikke dele opplysningene med utenforstående tredjeparter.

Legevisitt er ikke (data)behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven eller pasientjournalloven for eventuelle journalpliktige helseopplysninger som blir behandlet i tilknytning til din bruk av Legevisitt. Dette ansvaret har den enkelte lege. Krav om innsyn i pasientjournal kan likevel rettes til Legevisitt, som vil videreformidle kravet til den ansvarlige legen.

Oversikt over underleverandører:
Pridok og Aspit – leverandører av medisinske journalsystemer
Fürst – håndterer laboratorieprøver og svar
Confrere – leverandør av videokonsultasjoner
Waitwhile – leverandør av ventelistesystemer
Typeform – leverandør av digitale spørreskjemaer
Timekit – program for å håndtere timebestillinger
Digital Ocean – plattform for hjemmesiden
Intercom – leverandør av chat-tjeneste
Zapier – automatiserer varsler til lege ved bestilling av time
Key SMS – sender SMS-varsel til leger ved bestilling
Telia – leverandør av telefon – og telefonsvarerløsninger
Izettle, Vipps, MediPay, Stripe og Sendregning – betalingsløsninger
Digipost, Pasientpost, Helseboka – for utsendelse av sensitiv informasjon til pasienter
Signicat (BankID) – for sikker autentisering av pasienter
Simpleness AS – programmering, digital markedsføring, branding

5. INFORMASJON OM PERSONOPPLYSNINGER

Det er frivillig å gi personopplysninger til Legevisitt. Imidlertid er dette nødvendig for at Legevisitt skal kunne yte hjelp til deg. Ved å bruke våre tjenester, samtykker du til at vi innhenter og oppbevarer opplysninger om deg i henhold til punktene under.

5.1 Innsyn, retting og sletting

Du som bruker/pasient har rett til informasjon om behandlingen av helse-og personopplysninger.

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du har krav på å få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet.

I utgangspunktet skal Legevisitt av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten det gjelder om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet.

Vi sletter eller sperrer opplysninger i helseregistre som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du kan kreve at opplysninger i pasientjournal slettes dersom de er feilaktige og misvisende og føles belastende for deg eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi helsehjelp.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis.

Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Du kan be om utskrift av journal eller deler av journal.

5.2 Informasjonssikkerhet

  • Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.
  • Vi har, blant annet etter prioriteringer fra risikovurderinger, innført prosedyrer som skal gi den nødvendige sikkerhet.
  • Vi sikrer at kun de som har et tjenestelig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
  • Vi sikrer at helse-og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.
  • Vi revurderer våre prosedyrer periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en prosedyre ikke er fulgt følges dette grundig opp.

5.3 Tidsbegrensning på oppbevaring

Legevisitt oppbevarer personopplysninger om deg hos tredjeparter i maksimalt 4 uker, for å kunne innhente relevant informasjon i den umiddelbare tiden etter en konsultasjon. Merk at dette ikke gjelder informasjon om personlig bruker på Legevisitt.no, dersom man oppretter dette, da denne informasjonen lagres inntil brukeren ber om sletting. Informasjon om betaling/transaksjoner lagres i 5 år i samsvar med Bokføringsloven. Journalopplysninger oppbevares i elektronisk pasientjournal i samsvar med Pasientjournalloven.

5.4 Personlig bruker på Legevisitt.no

Ved å opprette en bruker, eller abonnere på nyhetsbrevet på Legevisitt.no, samtykker du til at Legevisitt kan kontakte deg for informasjon-og markedsføringsformål.

Legevisitt kan lagre kredittkortopplysninger om brukeren til fremtidige kjøp, dersom brukeren samtykker til dette. Kredittkortopplysningene benyttes ikke til andre formål.

Legevisitt oppbevarer opplysningene om brukeren eller nyhetsbrevsabonnenten inntil brukeren selv tar kontakt for sletting. Dette kan gjøres på epost: kontakt@legevisitt.no.

5.5 Informasjonskapsler (cookies) på Legevisitt.no

Informasjonskapsler er det norske ordet for cookies, en liten fil som benyttes midlertidig for å lagre informasjon i datamaskinen, mobiltelefonen eller nettbrettet din når du besøker en nettside.

Dersom forhåndsinnstillingen i nettleseren din angir at du aksepterer informasjonskapsler (cookies), anses dette som at du har samtykket til bruk av cookies. Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake ditt samtykke ved å endre dine innstillinger i nettleseren din.

Informasjonskapslene benyttes til tre hovedområder: Teknisk optimalisering, analyse og statistikk, samt markedsføring gjennom våre reklamepartnere.

Teknisk

Browser-update – Identifisere sikker trafikk
Algolia – Optimalisering av søk
MailChimp – For utsendelse av nyhetsbrev
WooCommerce – Handlekurv-funksjonalitet

Analyse og statistikk 

Google Analytics – Statistikk over brukeratferd
Mailchimp – Data om brukeradferd
Wordpress – Data om brukeradferd
Intercom – Optimalisering av chat-funksjonalitet
Hotjar – Data om brukeradferd

Markedsføring

Facebook
Google

Kapslene som blir satt av tredjepart lagrer ikke personlig informasjon direkte, men er basert på å unikt identifisere nettleser og enhet.

5.6 Kommunikasjon med Legevisitt

Legevisitt vil sende informasjon om din(e) bestilling(er) via SMS og epost. Epost sendt fra Legevisitt informerer om tidspunktet for bestillingen, men ikke personopplysninger eller sensitive opplysninger. SMS kan inneholde personopplysninger som du har oppgitt, samt tidspunkt for time. Sensitive opplysninger, som fullt personnummer, reseptinformasjon og opplysninger om helsetilstand, sendes ikke per SMS eller epost.

Ved bruk av interaktive digitale verktøy på Legevisitt.no (heldigitale resepter, quiz, veiledere, guider etc.) lagres all informasjon pasienten oppgir, herunder navn, epost og eventuelle sensitive opplysninger, enten på Legevisitts egenutviklede plattform eller på Typeform.com (databehandler). Dette er nødvendig for at våre leger skal kunne gå gjennom informasjonen i etterkant. I tilfeller der det iverksettes konkrete råd eller behandling av en lege journalføres informasjonen. Informasjonen blir slettet innen kl 12 neste virkedag fra Legevisitts plattform og Typeforms databaser, og Legevisitt er ansvarlige for at Legevisitts plattform og Typeform oppfyller kravene til sikkerhet for håndtering av sensitive opplysninger. Ved bruk av interaktive verktøy godtar du at Legevisitt kan sende SMS med informasjon om at din bestilling er effektuert, hvilket kan inkludere informasjon om at din resept er klar for henting.

Sensitive opplysninger skal ikke sendes til Legevisitt per epost. Ved henvendelser der overnevnte opplysninger må oppgis kan Legevisitt du sende en epost til kontakt@legevisitt.no der du oppgir ditt telefonnummer, så vil vi ta kontakt med deg per telefon.

6. ANGRERETT

Dersom du ikke gjennomfører planlagt videokonsultasjon, eller klinikkbesøk, betaler du ingen ting, jf. punkt 2.3.

Du har ikke angrerett på bestilling av sykebesøk, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 22 bokstav i.

Når du velger å benytte deg av sykebesøk fra Legevisitt erkjenner du at du ikke har mulighet til å angre på kjøpet.

Ved heldigitale konsultasjoner har du ikke angrerett etter legen har påbegynt arbeidet med din bestilling, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) kapittel 6, § 22 bokstav c og n.

7. REKLAMASJON

Dersom du ønsker å reklamere på en av tjenestene du har kjøpt av Legevisitt, kan du kontakte Legevisitt på kontakt@legevisitt.no.

8. OVERFØRING AV AVTALEN

Legevisitt har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet som overtar hele eller deler av Legevisitt. Legevisitt har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Legevisitt. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten.

9. TVISTELØSNING

Avtalen mellom deg og Legevisitt er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom deg og Legevisitt om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

PERSONVERNOMBUD: Michael Kumar / E-post: michael@legevisitt.no

SIST OPPDATERT: 14.02.20