SALGS- OG BRUKERVILKÅR FOR LEGEVISITT AS

1.           BESKRIVELSE, FORMÅL, PARTENE

Disse tjenestevilkår (heretter «Tjenestevilkårene») gjelder for tjenesten Legevisitt, som leveres av Legevisitt AS (heretter «Legevisitt») til deg.

Disse Tjenestevilkårene gjelder relasjonen mellom deg og Legevisitt. Ved å akseptere Tjenestevilkårene, for eksempel ved å ta i bruk tjenesten, inngår du en rettslig bindende avtale med Legevisitt. Det er legen som står ansvarlig for helsehjelpen du mottar etter at du har blitt satt i kontakt med denne.

 

2.           TILGANG TIL OG BRUK AV LEGEVISITT

 2.1.     TILGANG TIL LEGEVISITT

Denne avtalen gir deg rett til å benytte tjenesten Legevisitt slik den til enhver tid tilbys av Legevisitt. Legevisitt vil utvikle tjenesten videre med nye funksjoner og muligheter, men Legevisitt har også rett til fjerne eller endre eksisterende funksjoner og tjenester.

Du vil kunne motta et brukernavn og passord for å få tilgang til Legevisitt. Du skal håndtere eventuelt brukernavn og passord på en forsvarlig måte og ikke utlevere informasjonen til andre.

 

2.2.     BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Gjennom Legevisitt vil du få mulighet til å gjennomføre en legekonsultasjon fysisk og digitalt. For å kunne benytte seg av denne tjenesten må du gi Legevisitt, og legen, en del opplysninger om deg selv.

Når du bestiller en konsultasjon, enten ‘drop in’ eller frem i tid, inngår du en bindene avtale. Samtidig godtar du vilkårene i dette dokumentet. De er du som bruker/pasient som skal kontrollere at informasjonen du har oppgitt er korrekt, samt at tjenesten du har bestilt er i samsvar med din forespørsel.

Tjenesten som Legevisitt yter og du betaler for, er avsluttet når konsultasjonen er ferdig. Med mindre det avtales eksplisitt under konsultasjonen, og journalføres, er Legevisitt ikke ansvarlig for oppfølging av pasienten etter konsultasjonen. Ytterligere behov for legebistand / oppfølging ivaretas gjennom ny bestilling gjennom Legevisitt. Du vil da kunne velge mellom de tilgjengelige tjenester, og Legevisitt kan ikke garantere at samme lege er tilgjengelig.

 

2.3.     BETALING OG AVBESTILLING

Pris og betalingsmåte for Legevisitts tjenester vil fremgå på Legevisitts nettside, per telefon eller via app.

Du vil gjennomføre betalingen gjennom Legevisitt, som støtter flere betalingsmetoder (p.t. kortbetaling gjennom Stripe, kortbetaling gjennom iZettle, betaling via ‘MediPay’ og brevfaktura). Det vil fremkomme på din kontoutskrift at du har bestilt tjenester fra Legevisitt.

Betalingen gjennomføres etter endt konsultasjon for videokonsultasjoner og klinikkbesøk. For sykebesøk skjer betalingen i forkant av sykebesøket.

Dersom du ikke gjennomfører planlagt videokonsultasjon, eller klinikkbesøk, belastes du ikke. Dersom du avbestiller sykebesøk senere enn 24 timer før besøket skulle funnet sted, må du betale hele konsultasjonsbeløpet.

 

3.           REGULERING AV ANSVAR

Legevisitt har som mål at Legevisitt skal være operativ og tilgjengelig på dagtid alle dager. Det kan imidlertid forekomme brudd i tjenesten og du aksepterer at Legevisitt ikke skal ha noe ansvar overfor deg for avbrudd, nedetid, forsinkelser, redusert kapasitet o.l. i tilknytning til Legevisitt.

Dersom Legevisitt misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen, skal du omgående skriftlig varsle Legevisitt dette og angi hva misligholdet består i. Legevisitt skal deretter avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen og misligholdet ikke blir utbedret uten ugrunnet opphold etter at parten fikk et varsel om dette, kan den annen part heve avtalen. Heving av avtalen skjer med virkning fra hevingstidspunktet og fremover.

Evt. erstatning etter denne avtalen kan kun kreves for direkte dokumenterte tap. Det kan ikke kreves erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap skal anses bl.a. tapt fortjeneste, tap som følge av forsinket driftsstart og driftsavbrudd, tap som følge av tap av data og krav fra tredjeparter.

Du skal holde Legevisitt skadesløs fra ev. krav som andre måtte fremme mot Legevisitt som følge av din bruk av Legevisitt eller bruk som er knyttet til ditt brukernavn.

Erstatningsbegrensningene i dette punktet gjelder ikke dersom misligholdet skyldes forsett eller grov uaktsomhet.

 

4.           BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Som et ledd i Legevisitts ytelser etter avtalen, vil Legevisitt behandle personopplysninger om deg i form av navn, adresse, kjønn, alder, telefonnummer, epostadresse og opplysninger om din medisinske tilstand. Legevisitt vil alltid rette seg etter og gjennomføre de relevante bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og helselovgivningen. Har du spørsmål om Legevisitts behandling av personopplysninger om deg, kan du henvende deg til Legevisitt på tlf.: +47 92116117 eller per e-post: kontakt@legevisitt.no.

Du samtykker i at Legevisitt kan være forpliktet til å fortsette å oppbevare noen av dine opplysninger etter at denne avtalen er opphørt. Legevisitt kan benytte seg av underleverandører (databehandlere) som involverer behandling av opplysninger om deg, men kan ikke dele opplysningene med utenforstående tredjeparter.

Legevisitt er ikke (data)behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven eller pasientjournalloven for eventuelle journalpliktige helseopplysninger som blir behandlet i tilknytning til din bruk av Legevisitt. Dette ansvaret har den enkelte lege. Krav om innsyn i pasientjournal kan likevel rettes til Legevisitt, som vil videreformidle kravet til den ansvarlige legen.

 

5.           ANGRERETT

Dersom du ikke gjennomfører planlagt videokonsultasjon, eller klinikkbesøk, betaler du ingen ting, jf. punkt 2.3.

Du har ikke angrerett på bestilling av sykebesøk, jf. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) § 22 bokstav i.

Når du velger å benytte deg av sykebesøk fra Legevisitt erkjenner du at du ikke har mulighet til å angre på kjøpet.

 

6.           REKLAMASJON

Dersom du ønsker å reklamere på en av tjenestene du har kjøpt av Legevisitt, kan du kontakte Legevisitt på kontakt@legevisitt.no.

 

7.           OVERFØRING AV AVTALEN

Legevisitt har rett til å overføre avtalen til en annen virksomhet som overtar hele eller deler av Legevisitt. Legevisitt har også rett til å overføre avtalen til et annet selskap i samme konsern som Legevisitt. For øvrig krever overdragelse eller annen overføring av avtalen samtykke fra den andre parten.

 

8.           TVISTELØSNING

Avtalen mellom deg og Legevisitt er i sin helhet regulert av norsk rett. Dersom det oppstår tvist mellom deg og Legevisitt om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst i minnelighet. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.